Automatic Solutions

U bevindt zich hier: Startpagina

Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Automatic Solutions, en een Wederpartij waarop Automatic Solutions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Automatic Solutions, voor de uitvoering waarvan door Automatic Solutions derden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Automatic Solutions en zijn directie.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Automatic Solutions en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Automatic Solutions niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Automatic Solutions in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2. Offertes en aanbiedingen
Alle offertes zijn 14 dagen geldig. Alle offertes en aanbiedingen van Automatic Solutions zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Automatic Solutions kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Automatic Solutions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Automatic Solutions anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Automatic Solutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
De overeenkomst tussen Automatic Solutions en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Automatic Solutions derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Automatic Solutions dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.Indien Automatic Solutions gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Automatic Solutions ter beschikking heeft gesteld.Levering geschiedt af bedrijf van Automatic Solutions. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Automatic Solutions gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
Automatic Solutions heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Automatic Solutions is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Automatic Solutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Automatic Solutions zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Automatic Solutions gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Automatic Solutions bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Automatic Solutions op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Automatic Solutions een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Automatic Solutions gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Automatic Solutions daardoor direct of indirect ontstaan.Indien Automatic Solutions met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Automatic Solutions niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Automatic Solutions alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Automatic Solutions rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Automatic Solutions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;na het sluiten van de overeenkomst Automatic Solutions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Automatic Solutions kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Automatic Solutions gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.Voorts is Automatic Solutions bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Automatic Solutions kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Automatic Solutions op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Automatic Solutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.Indien Automatic Solutions tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Automatic Solutions gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Automatic Solutions gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Automatic Solutions, zal Automatic Solutions in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Automatic Solutions extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Automatic Solutions anders aangeeft.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Automatic Solutions vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Automatic Solutions op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

artikel 5. Overmacht
Automatic Solutions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Automatic Solutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Automatic Solutions niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Automatic Solutions of van derden daaronder begrepen. Automatic Solutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Automatic Solutions zijn verbintenis had moeten nakomen.Automatic Solutions kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.Voorzoveel Automatic Solutions ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Automatic Solutions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6. Betaling en incassokosten
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Automatic Solutions aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Automatic Solutions aangegeven. Automatic Solutions is gerechtigd om periodiek te factureren.Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.Automatic Solutions heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.Automatic Solutions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Automatic Solutions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Automatic Solutions verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Automatic Solutions echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Alle door Automatic Solutions in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Automatic Solutions totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Automatic Solutions gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.Door Automatic Solutions geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Automatic Solutions veilig te stellen.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Automatic Solutions daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Automatic Solutions ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Automatic Solutions gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Automatic Solutions bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.Voor het geval Automatic Solutions zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Automatic Solutions en door Automatic Solutions aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Automatic Solutions zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
De door Automatic Solutions te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Automatic Solutions kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van j jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Automatic Solutions verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Automatic Solutions, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Automatic Solutions geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Automatic Solutions te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Automatic Solutions te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Automatic Solutions in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Automatic Solutions in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Automatic Solutions de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Automatic Solutions, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Automatic Solutions te retourneren en de eigendom daarover aan Automatic Solutions te verschaffen, tenzij Automatic Solutions anders aangeeft. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Automatic Solutions daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Automatic Solutions en de door Automatic Solutions bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
artikel 9. Aansprakelijkheid
Indien Automatic Solutions aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Automatic Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Automatic Solutions is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.Indien Automatic Solutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Automatic Solutions beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.De aansprakelijkheid van Automatic Solutions is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.Automatic Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Automatic Solutions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Automatic Solutions toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Automatic Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Automatic Solutions of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10. Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

artikel 11 Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart Automatic Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Automatic Solutions toerekenbaar is.Indien Automatic Solutions uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Automatic Solutions zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Automatic Solutions, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Automatic Solutions en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
Automatic Solutions behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Automatic Solutions heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Automatic Solutions partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.De rechter in de vestigingsplaats van Automatic Solutions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Automatic Solutions het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Bijlage: Voorwaarden en condities Algemene Leveringsvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden die door Automatic Solutions worden gehanteerd, en zijn van toepassing op klanten die een geldig SA-Abonnement bezitten.
Een exemplaar van de Algemene Leveringsvoorwaarden is op aanvraag te verkrijgen.
Aanschaf en betaling
Met het aanschaffen van een SA-Abonnement van Automatic Solutions, koopt de klant het recht om het overeengekomen aantal uren Consultancy af te nemen.
De bestelde SA-Abonnement wordt direct gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Indien de betaling van de factuur niet binnen de betalingstermijn is ontvangen bij Automatic Solutions, dan kunnen geen uren worden opgenomen.
Reeds gemaakte afspraken worden uiteraard geannuleerd.
Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van een SA-Abonnement is 12 maanden, vanaf de dag van ondertekening van de order door de klant.
Na deze periode, vervalt het recht om nog niet verbruikte uren op te nemen.
Het is niet mogelijk aanspraak te maken op een vergoeding door de leverancier voor niet opgenomen uren.
Werkzaamheden
Alle werkzaamheden door Automatic Solutions worden verricht op basis van een inspanningsverplichting.
Er worden op voorhand geen garanties gegeven over het eindresultaat van de werkzaamheden.
Opgenomen uren
Na afloop van de werkzaamheden dient door de klant een service bon getekend te worden waarop het daadwerkelijk aantal uren dat besteed is, is vermeldt. Deze uren worden afgeboekt van het tegoed van de klant.
Hierbij worden de volgende toeslagen gehanteerd:
Weekdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur : 0%
Weekdagen tussen 17.00 uur en 09.00 uur : 50%
Zaterdagen : 75%
Zondagen en officiële feestdagen : 100%
Reiskosten
Reiskosten worden gefactureerd tegen het geldende standaard tarief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Periodiek wordt de klant door de leverancier geïnformeerd over het resterende saldo van het SA-Abonnement.
Annulering
Van iedere afspraak ontvangt u, van ons een bevestiging per e-mail. Afzeggingen van SA-Abonnementafspraken is toegestaan. Hierbij dient u rekening te houden met de volgende kosten:
Tijdstip afzegging afboeking voor rekening klant
6 werkdagen of meer voor geplande datum Geen afboeking
3-5 werkdagen voor geplande datum 25% van de overeengekomen duur
2 werkdagen voor de geplande datum 50% van de overeengekomen duur
1 werkdag voor of op de geplande datum 75% van de overeengekomen duur
Op de geplande datum 100% van de overeengekomen duur
In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte, overlijden of ongeval) kan Automatic Solutions besluiten van deze regel af te wijken.
Prioriteiten
Indien de benodigde werkzaamheden op basis van een SA-Abonnement dit noodzakelijk maken, dan hebben deze voorrang boven werkzaamheden bij klanten die geen SA-Abonnement hebben.
Automatic Solutions behoudt zich het recht voor al gemaakte afspraken op basis van een SA-Abonnement te annuleren of te verplaatsen indien werkzaamheden bij klanten met een zogenaamd “Service Level Agreement” dit noodzakelijk maken. De beoordeling hiervan ligt volledig bij leverancier.
In geval van annulering door Automatic Solutions worden geen uren afgeboekt van het saldo, zoals bedoeld bij “Annulering”.
Overschrijding saldo
Indien meer uren worden opgenomen dan het resterende saldo van de SA-Abonnement toelaat, dan worden deze uren tegen het ad-hoc tarief aan de klant gefactureerd.
Indien binnen 1 werkdag na afloop van de overschrijding een getekende opdrachtbevestiging voor een nieuwe SA-Abonnement in het bezit is van Automatic Solutions, dan wordt de overschrijding niet gefactureerd, maar afgeboekt van de nieuwe SA-Abonnement.
Bij aanschaf van een nieuwe SA-Abonnement kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele eerdere utoprijsafspraken tussen de klant en Automatic Solutions met betrekking tot SA-Abonnementen, Service Level Agreement’s of andere uurtarieven.